>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1394 - دوره:38 - شماره:3


  tick  اثر گرمادهی متناوب بر شدت سرمازدگی و برخی خصوصیات کیفی نارنگی کینو در انبار سرد - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه 11 ژنوتیپ کنار هندی (Ziziphus Mauritiana) در استان هرمزگان - صفحه:105-112

  tick  بررسی اثر محلول پاشی نانو کلات روی و سولفات روی بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum Sanctum) - صفحه:41-54

  tick  بررسی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون (.Olea Europaea L) در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:13-26

  tick  بررسی رشد و عملکرد گیاه مرزه (Satureja Hortensis L.) تحت تاثیر کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک در راستای تولید ارگانیک - صفحه:93-104

  tick  بررسی پاسخ سه پایه سیب به تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای - صفحه:65-78

  tick  تاثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاهو (Lactuca Sativa L.) - صفحه:27-40

  tick  تاثیر پتاسیم بر توزیع و انباشت کادمیوم در اندام های مختلف دو رقم گندم دوروم - صفحه:79-92

  tick  سنتز سبز نانوذرات نقره در عصاره میوه زیتون تلخ و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن - صفحه:55-64

  tick  مقایسه ژنوتیپ‌های برتر کُنار گونه‌های Ziziphus Spina-Christi و Ziziphus Mauritiana مستقر در باغ گیاه‌شناسی فدک دزفول با توجه به خصوصیات میوه و هسته - صفحه:113-123
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved