>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1391 - دوره:35 - شماره:3


  tick  اثر روش های مدیریت تلفیقی کنترل علف های هرز بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر در خوزستان - صفحه:55-68

  tick  اثر محلول پاشی روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی - صفحه:41-54

  tick  ارزیابی کاهش علمکرد کلزا (Brassica Napus L) و تفکیک میزان تاثیر عوامل موثر بر آن در کشت های تاخیری - صفحه:17-26

  tick  بررسی الگوهای مختلف کشت مخلوط بادام زمینی و هیبریدهای ذرت در منطقه آستانه اشرفیه - صفحه:69-80

  tick  بررسی تاثیر هینوکیتیول، پاکلوبوترازول، اسید آبسزیک، نفتالین استیک اسید و تیدیازرون بر میزان باززایی ریزوم آلسترومریا تحت شرایط درون شیشه ای - صفحه:81-90

  tick  بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد سه گونه اسفرزه اواتا، اسفرزه پسیلیوم و بارهنگ کبیر در شرایط تنش شوری - صفحه:27-40

  tick  تاثیر تنوع ترکیبات یونی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی دو رقم کلزا - صفحه:103-116

  tick  تاثیر کاربرد پس از برداشت کیتوسان بر رشد قارچی و کیفیت انگور ریش بابای قرمز در طی انبارمانی - صفحه:91-102

  tick  تاثیر کشت درون محلول غذایی در عکس العمل روزنه های هوایی به تنش خشکی در گیاه برگ بیدی پرورش یافته در شرایط رطوبت نسبی بالا - صفحه:117-127

  tick  تجزیه بای پلات صفات تعدادی از ژنوتیپ های پاییزه کلزا ی (Brassica Napus L) در شرایط آبیاری و تنش خشکی - صفحه:1-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved