>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1398 - دوره:42 - شماره:2


  tick  اثر سرب بر باززایی و تجمع فلزی Brassica Oleracea Var. Acephala در شرایط کشت درون شیشه‌ای - صفحه:265-278

  tick  اثر محلول‌پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیت‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی لیلیوم رقم Tresor - صفحه:253-264

  tick  اثر پرتودهی با نور فرابنفش C بر کاهش سرمازدگی میوه خرمالو رقم کاشان طی انبارمانی - صفحه:181-194

  tick  ارزیابی اثر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum Indicum L.) تحت رقابت علف‌های‌هرز - صفحه:195-210

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برتر زیره سبز ایران (Cuminum Cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی - صفحه:227-238

  tick  بررسی بیان ژن 3- هیدروکسی 3- متیل گلوتاریل کوآنزیم A ردوکتاز (Hmgr)و گاماترپینن سینتاز (Tps2) تحت تنش کم‌آبی در آویشن باغی (Thymus Vulgaris L.) - صفحه:165-180

  tick  بررسی تاثیرات سوء ریزگردها بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گندم در غرب ایران - صفحه:149-164

  tick  به‌گزینی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی برای برخی از صفات کمّی و کیفی و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های امیدبخش بر اساس نشانگر Issr - صفحه:279-294

  tick  تاثیر باکتری‏های محرک رشد و روش کشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کنجد (Sesamum Indicum L) در منطقه اهواز - صفحه:239-252

  tick  روش‌های آماری چندمتغیره جهت مطالعه روابط بین صفات گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی - صفحه:211-226
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved