>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1390 - دوره:34 - شماره:1


  tick  اثر فاصله ردیف و زمان وجین علف هرز بر علمکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia Faba) و تراکم و وزن خشک علف هرز - صفحه:1-14

  tick  ارزیابی اثرات عرض پشته و تعداد خطوط کاشت بر عملکرد دانه ارقام گندم - صفحه:83-96

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو و ماشک برگ پهن (Vicia Narbonensis) در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:41-54

  tick  بررسی اثرات پلیمر سوپر جاذب و نوع خاک بر عملکرد، آب مصرفی، دور و تعداد آبیاری در ذرت علوفه ای - صفحه:69-82

  tick  بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های Agropyron Desertorum - صفحه:55-68

  tick  بررسی کمی و کیفی تولید علوفه و سیلوی آفتابگردان در مراحل مختلف رشد - صفحه:131-138

  tick  تاثیر تراکم های مختلف سوروف و مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم عنبربو - صفحه:15-30

  tick  شناسایی برخی از ژنوتیپ های مطلوب جنس گلابی (Pyrus Sp) از نظر صفات مهم باغبانی در استان کردستان - صفحه:97-110

  tick  واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در شرایط کاربرد عناصر کم مصرف و سلنیوم تحت تنش کمبود آب در ذرت - صفحه:111-130

  tick  پاسخ های فیزیولوژیکی دانهال خرما (Phoenix Dactylifera) رقم زامردان به تنش های شوری و خشکی - صفحه:31-40
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved