>
Fa   |   Ar   |   En
   احسایی: قول به اصیلین یا اصالت ماهیت  
   
نویسنده سیدهاشمی محمداسماعیل ,شیرمحمدی میلاد
منبع تاملات فلسفي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 19 - صفحه:167 -191
چکیده    با توجه به ظاهر برخی کلمات احسایی، قول به اصالت توامان وجود و ماهیت را به او نسبت داده اند و در ابطال آن کوشیده اند؛ اما به راستی آیا احسایی قائل به اصالت وجود و ماهیت، با هم، بوده است؟ آیا تصور وی از اصالت، با تلقی ملاصدرا از این واژه یکی بوده است یا اینکه دو تصور جداگانه از اصالت داشته‌اند؟ تا کنون، با این نگاه، آثار احسایی بررسی نشده است. به نظر ما، با توجه به موضع ضدفلسفی و اخباری گری احسایی، باید ارزیابی جدیدی از مسئله صورت پذیرد. نظر به اینکه احسایی از واژه های ماده و صورت و ماهیت و وجود به معنای فلسفی، یا تعمداً فاصله گرفته و یا به خوبی مطلب را دریافت نکرده‌است، در هستی شناسی و نقد ادلۀ اصالت وجود، به گونه ای سخن گفته که از آن، قول به اصیلین برداشت شده‌است؛ ولی دقت در کلام احسایی و مبانی آن، نشان‌دهندۀ این است که این انتساب چندان قابل دفاع نیست و چنانکه خواهیم دید، در عالم طبیعت، او فهمی از عینیت وجود ندارد و جز ماده و صورت، به چیزی قائل نیست؛ از این رو به قول به اصالت ماهیت نزدیک می شود. با تفسیری که او در آثارش از وجود عرضه می کند، معلوم می شود که منظور او از وجود، معنای اسم مصدری وجود نیست؛ لذا نسبتی که سبزواری به احسایی داده است و وی را قائل به اصالت وجود و ماهیت، با هم، دانسته‌است، نسبتی صحیح نمی تواند باشد. ما در این نوشتار، این مسئله را مواد واکاوی قرار داده ایم و نشان داده ایم که با تامل بیشتر در آثار احسائی نمی توان این نسبت را مورد تایید قرار داد.
کلیدواژه اصیلین ,اصالت ,ماهیت ,احسایی ,ملاصدرا، وجود
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
پست الکترونیکی miladshirmohammadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved