>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرش های فلسفی مورخان ادیان : مطالعه موردی جیمز فریزر و میرچا الیاده  
   
نویسنده صابری نجف آبادی ملیحه
منبع تاملات فلسفي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 19 - صفحه:143 -166
چکیده    درتالیف کتاب های تاریخ ادیان، دیدگاه های مختلف عقیدتی و فلسفی، ارزش‌ها و تصورات قبلی، پژوهشگر تاریخ ادیان را در چینش و انتخاب وقایع و تنظیم آن تحت تاثیر قرار می دهد. فرضیات معرفت‌شناسی دربارۀ حقیقت شناخت تحلیل او را از ادیان شکل و جهت می‌دهد؛ زیرا رابطۀ مورخ با پدیدۀ تاریخی به استنباط معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانۀ فلسفی او وابسته است؛ به‌طوری که اختلاف بسیاری از آثار مکتوب در تاریخ ادیان به رویکرد درون دینی و بیرون دینی مورخ بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم آرای فلسفی دو مورخ بزرگ، الیاده و فریزر، را در توصیف و نگارش ادیان معرفی و ارزیابی کنیم. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخگویی به این پرسش ها صورت گرفته است: تفاوت فریزر و الیاده در روش شناسی چه بود؟ با توجه به مقایسۀ آثار این دو دین شناس در توصیف وقایع دینی، اختلاف مبانی و رهیافت فلسفی آنها در چیست؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دو مورخ بزرگ دین شناس، الیاده و فریزر، در نگرش فلسفی شان اختلاف نظر داشته اند. فریزر با نگاه پوزیتیویستی و الیاده با تلفیقی از روش پدیدارشناسانۀ هوسرلی با نگرش ساخت گرایی و هرمنوتیکی، به ضبط احوال و رفتارهای دینی بشر در طول تاریخ پرداخته اند. این تفاوت در نگارش دو اثر تاریخی آنها، یعنی شاخۀ زرین و تاریخ ادیان، تاثیر اساسی گذاشته است.
کلیدواژه الیاده ,فریزر ,تاریخ ادیان ,پدیدارشناسی ,پوزیتیویسیم
آدرس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها, ایران
پست الکترونیکی saberi@samt.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved