>
Fa   |   Ar   |   En
   قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان در مقالات شمس تبریزی  
   
نویسنده محبتی مهدی
منبع تاملات فلسفي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 18 - صفحه:75 -101
چکیده    بررسی نقش و جایگاه تفکر فلسفی و نگاه عقلانی در موضوعات معرفت شناختی تاریخ گذشتۀ ما، یکی از مهم ترین مباحث همیشگی فرهنگ تاریخی‌مان بوده است که علی رغم مخالفان و موافقان بسیار در باب حیطۀ کار و میزان کارایی آن، هنوز هم به‌درستی تبیین نشده است و محل اختلاف بسیار است. اگرچه این مسئله از دیرباز مدنظر متفکران مسلمان بوده است و در باب نقش و جایگاه عقل و تفکر فلسفی نکته های فراوان وبعضاً عمیق و قابل تامل گفته اند، اما گفته های شمس تبریزی در این باره از نوعی دیگر است که با وجود اهمیت و تاثیر بسیار، هنوز چنان که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است. شمس از یک سو به فلسفه و تفکر فلسفی، به مثابۀ یکی از مهم ترین نظام های هستی شناختی، می پردازد و از دیگر سو نقش و جایگاه فیلسوفان را در تبیین نظام معرفت شناختی ایران پس از اسلام نقد و تحلیل می کند. او، با نگاهی تازه و کمیاب، به نقد نکته ها و گفته های شاخص ترین شخصیت های فلسفه در تاریخ ایران اسلامی می‌پردازد، تا ضمن نگه داشت نگاه خردبنیان فلسفی و تاکید بر کارایی آن، کاستی های احتمالی اش را نیز، که زادۀ محدودیت های عقل نظری است، نشان دهد. هدف این مقاله طبقه بندی و تحلیل آرا و تاملات شمس در باب عقل، مقوله های عقلانی و شخصیت های مهم فلسفی در تاریخ ایران پس از اسلام است.
کلیدواژه فلسفه ,عقل ,هستی شناسی ,معرفت شناسی ,شمس تبریزی
آدرس دانشگاه زنجان, ایران
پست الکترونیکی mohabbati@znu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved