>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگ تحمیلی پنهان: دزفول این بار در محاصره ی کلمات غریب  
   
نویسنده قهرمانی قاجار سوسن ,پورصدوقی ساره
منبع زبان پژوهي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 21 - صفحه:115 -131
چکیده    کشف نمود برنامه آموزشی نهفته در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی تجاری در درک بهتر صنعت آموزش زبان انگلیسی و اهداف آن موثر است. در این راستا، در این مطالعه موردی، نخست متن دو مجموعه از محبوب‌ترین کتاب‌های آموزش زبان انگلیسیتجاری تدوین‌شده برای تدریس این زبان در سراسر جهان که در دزفول نیز در مدت ده سال پس از جنگ تحمیلی (1380-1370) تدریس شده، یعنی کتاب‌های «هِد وِی» و« نیو هِد وِی»، به‌صورت استقرایی مورد تحلیل قرار گرفتند.پس از آن، کدهای ظاهرشده از این تحلیل متنی با نمودشان در محیط دزفول مقایسه شدند. نمود کدها در محیط دزفول از طریق مصاحبه با مدیران آموزشگاه‌های زبان و معلمان و دانش‌آموزان آن دوره به دست آمده است. از بررسی داده‌های جمع‌آوری‌شده معلوم شد که نه‌تنها کدهای به‌دست‌آمده از کتاب‌های «هِد وِی» و «نیو هِد وِی» ارزش‌های مبلغان و نویسندگان خود را تبلیغ می‌کنند بلکه بسیاری از این ارزش‌ها با ارزش‌های زبان‌آموزان دزفولی به‌عنوان گروهی از زبان‌آموزان ایرانی در تضاد هستند. این مسئله در درازمدت می‌تواند مسبب استقرار ارزش‌های این کتاب‌ها و سلطه آنها در بافت و محیطی که در آن تدریس می‌گردند،  شود. بدین ترتیب در این مقاله تلاش می‌شود که اهمیت نقش برنامهآموزشی نهفته در فرایند آموزش زبان انگلیسی بهفعالان این حوزه آشکار شود تا هنگام انتخاب مطالب درسی و کتاب‌ها به اندازه برنامه آموزشی رسمی  به آن توجه نمایند.
کلیدواژه برنامه آموزشی نهفته، برنامه آموزشی رسمی، کتاب‌های تجاری آموزش زبان انگلیسی، سلطه زبان
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved