>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه «پذیرا»  
   
نویسنده ایزانلو علی ,نصیب ضرابی فهیمه
منبع زبان پژوهي - 1395 - دوره : 8 - شماره : 20 - صفحه:125 -142
چکیده    این بررسی به مطالعه معانی مختلف فعل «خوردن» در پیکره ای شامل 160 ترکیب می پردازد. این پیکره برگرفته از فرهنگ معین، سخن، لغت نامه دهخدا و نیز نتیجه جستجو در سایت ها و وبلاگ های فارسی می باشد. پس از تحلیل داده ها، مشخص شد که معنایی پایه در تمامی این ترکیبات دیده می شود و آنها را مرتبط می سازد. معنی پایه «پذیرا» را می توان در دو دسته درون سو و برون سو جای داد. دسته درون سو دربرگیرنده رابطه ویژه ای است که دوسویه نام گرفته است. دسته های درون سو و برون سو خود شامل زیرشاخه هایی نیز می باشند. هر یک از این شاخه ها به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان نیز سه دلیل برای عدم وجود مجهول معنایی برای برخی از ترکیبات ذکر می‌شود؛ اولین دلیل اشاره به وجود سد هم معنایی دارد؛ دومین دلیل به امکان استفاده از فعل «گرفتن» در ساختار مجهول معنایی می پردازد و آخرین دلیل هم به وجود بالقوه این نوع مجهول برای برخی از ترکیبات اشاره خواهد کرد
کلیدواژه فعل مرکب، فعل سبک، فعل «خوردن»، مجهول معنایی، معنای پایه
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی fa_na57@stu-mail.um.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved