>
Fa   |   Ar   |   En
   مشکلات داوطلبان آزمون شنیداری تافل در استنباط معانی تلویحی  
   
نویسنده افشار محمد رضا ,گرجیان بهمن ,ویسی الخاص ,شرفی ساسان ,شکرآمیز منصوره
منبع زبان پژوهي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 37 - صفحه:267 -295
چکیده    معنای تلویحی، معنایی است که به صورتِ غیر لفظی و غیر مستقیم در تعامل‌های گفتاری بیان می گردد و درکِ آن، وابسته به دانشِ مشترکِ گوینده و شنونده و آشنایی با زبان آن‌ها از جنبه فرهنگی است. به همین سبب، بررسیِ معنای تلویحی فقط در معناشناسی امکان‌پذیر نیست. همچنین، به دلیل آنکه درکِ آن دشوار است، از مبحث‌های مورد توجه کاربرد شنا سی زبان و تحلیل کلام است. ابهام، در استنباط معنایی به وسیله شنونده، سببِ قطعِ ارتباط و یا پاسخ‌دهی و درک نابه‌جای گفتار می گردد. در آزمون های تافل، این نوع معنا در قسمت های درک مطلب و شنیداری، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسیِ پیشینه پژوهش نشان داده است که داوطلبان ایرانی آزمون تافل، در قسمت شنیداری در مقایسه با داوطلبان آزمون تافل در سایر کشورها، ضعف معناداری داشتند. بنابراین، این پژوهش به بررسی این مساله از جنبه درک نکردنِ معنای تلویحی بر پایه اصول همکاری در نظریه گرایس (grice, 1975) پرداخته‌است. شرکت‌کنندگان پژوهش، 62 نفر از دانش‌آموختگانِ دانشگاهِ شهید چمران، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بودند که به روش تصادفی طبقه‌بندی انتخاب گردیده و بر پایه آزمون شنیداری تافل به دو گروه قوی و ضعیف گروه‌بندی شدند. در پژوهش، از آزمون تی مستقل، برای تحلیل داده ها و مقایسه دو گروه بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد برای آزمون‌شوندگانِ هر دو گروه، تشخیصِ اصلِ ربط از همه ساده تر بوده و شناساییِ اصل‌های کمیت، شیوه و کیفیت از اصول دیگر دشوار تر است. اصل کمیت، بیشترین دشواریِ درکِ معنای تلویحی، در هر دو گروه را ایجاد کرد.
کلیدواژه کاربردشناسی زبان، معنای تلویحی، اصول گرایس
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زبان شناسی همگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان, گروه زبان شناسی همگانی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه زبانشناسی همگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زبان شناسی همگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زبان شناسی همگانی, ایران
پست الکترونیکی m.shekaramiz@iauahvaz.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved