>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی محتوای دستوری مجموعه کتاب های آموزش نوین زبان فارسی  
   
نویسنده رئیسی مبارکه نفیسه
منبع زبان پژوهي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 37 - صفحه:39 -68
چکیده    دستورِ آموزشی، بخشِ مهمی از آموزشِ زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان است که اصول‌ و پیچیدگی‌های این رویکرد، همواره نقد و بررسی ویژه ای را در پی دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی و نقدِ محتوای دستوری کتاب های آموزش نوین زبان فارسی بر پایه رویکرد دستور آموزشی می پردازد. به این منظور، ابتدا مجموعه کتاب های یادشده، از جنبه محتوای دستوری توصیف شدند. سپس، محتوا، روش، شیوه ارائه مطالب، مخاطب و تمرین های دستوریِ کتاب بر مبنایِ مهمترین ویژگی های دستور آموزشی تحلیل گردیدند. این ویژگی‌ها، مشتمل بر همراهیِ آموزشِ دستور و واژه، بافت‌مداری، طرح دستوری و آموزشِ چرخه ای و تدریجی هستند. در پایان، نارسایی های دستوریِ مجموعه، در پنج حوزه نادرستی‌ها، نام‌گذاری اصطلاح‌های دستوری، جمله‌های نمونه و نگارش، ارزیابی و نقد شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد قواعدِ دستورِ آموزشی، بازتابِ نافرجامی در این مجموعه دارد. همچنین، محتوای دستوری این کتاب‌ها غیر منطقی و نارسا است و صورتی چرخه ای و تدریجی ندارد. علاوه بر این، اساسِ محتوایی دستور در این مجموعه، فراتر از هر دیدگاه و رویکردی، از دستور زبانِ درستِ فارسی، دور شده و نیازمندِ ویرایش‌های اساسی است.
کلیدواژه کتاب آموزشِ نوینِ زبان فارسی، رویکرد دستورِ آموزشی، آموزشِ زبانِ فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دستور زبان فارسی
آدرس دانشگاه یزد, ایران
پست الکترونیکی raisi@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved