>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر رهبری تحول‌آفرین و قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی: تبیین نقش میانجی سرمایه روانشناختی تیمی  
   
نویسنده کعب عمیر نوری ,نعامی عبدالزهرا ,هاشمی شیخ شبانی سید اسماعیل
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1395 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:40 -65
چکیده    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحول‌آفرین و قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی با میانجی گری سرمایۀ روانشناختی تیمی، در شرکت توزیع نیروی برق اهواز در سال 1395 انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 226 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های رهبری تحول‌آفرین، رهبری قابل‌اعتماد، سرمایۀ روانشناختی تیمی و توانمندسازی تیمی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار amos22 استفاده شده است. با توجه به شاخص‌های برازش، مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های مستقیم نیز نشان داد که رهبری تحول‌آفرین و رهبری قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی و سرمایه روانشناختی تیمی اثر مثبت مستقیم داشتند. همچنین، نقش میانجی‌گر سرمایه روانشناختی تیمی در رابطۀ میان رهبری تحول‌آفرین و رهبری قابل‌اعتماد با توانمندسازی تیمی تایید شد.
کلیدواژه رهبری تحول‌آفرین، رهبری قابل‌اعتماد، سرمایۀ روانشناختی تیمی، توانمندسازی تیمی.
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved