>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه پدیدارشناسانه پیش آیند های موقعیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی  
   
نویسنده هادوی نژاد مصطفی ,رمضانی حافظ
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1395 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:21 -39
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، کاوش پیش آیندهای موقعیتی گونه های مختلف مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی طبق تجارب زیسته مدیران ارشد سازمان‌های دولتی رفسنجان در چارچوب راهبرد پدیدارشناسی تفسیری بود. پژوهش در محدوده نظری رویکرد نگرشی به مقاومت در برابر تغییر انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تفسیری و مشارکت کنندگان در آن مدیران ارشد سازمان‌های دولتی رفسنجان بودند. نمونه گیری نوعی تا مرحله اشباع نظری انجام شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار maxqda استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بستر فراهم کننده موقعیت برای خرابکاران، سبک رهبری اقتدارگرا، بی عدالتی ادراک شده و نیز ضعف نظام‌های ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه است. همچنین، ضعف نظام گزینش و جایابی، ضعف نظام آموزش، ضعف نظارت بر عملکرد، ابهام و گرانباری نقش عوامل موقعیتی اثرگذار در مقاومت بازماندگان هستند. به‌علاوه، معترضان از عوامل موقعیتی سبک رهبری مردم سالار، بی عدالتی و عدم حمایت سازمانی ادراک شده، ضعف نظام‌های ارزیابی عملکرد، تشویق و تنبیه و اطلاع رسانی و از خود بی اختیارها از ضعف سه نظام گزینش و جایابی، آموزش و اطلاع رسانی به عنوان عوامل موقعیتی تاثیر می پذیرند.
کلیدواژه تغییر سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، مقاومت رفتاری، پیش ران های موقعیتی، پدیدارشناسی تفسیری.
آدرس دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران, دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved