>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر جامعه پذیری بر جو اخلاقی، تعهد، هویت و رفتار شهروندی سازمانی  
   
نویسنده مرادی مرتضی ,روستایی ساناز
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1394 - دوره : 7 - شماره : 14 - صفحه:129 -154
چکیده    هدف این مقاله، تبیین ارتباط بین جامعه پذیری و رفتار شهروندی سازمانی و متغیرهای جو اخلاقی، هویت و تعهد سازمانی بود. در این راستا جامعه آماری را کارکنان بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر اراک بالغ ‌بر 750 نفر تشکیل داد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 315 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه استفاده به عمل آمد و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ تایید شد. آزمون فرضیه های پژوهش، با مدل سازی معادلات ساختاری، در نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که جامعه پذیری سازمانی با جو اخلاقی سازمانی، هویت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنا دار دارد و این رابطه مثبت و معنادار بین جو اخلاقی با متغیرهای سه گانه هویت، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی نیز برقرار است. همچنین ارتباط بین هویت و تعهد بر رفتار شهروندی سازمانی تایید شد.
کلیدواژه جامعه پذیری سازمانی، هویت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، جو اخلاقی، تعهد سازمانی
آدرس دانشگاه پیام نورمرکز تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved