>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش ادراک از درستکاری سازمان و رفاه عاطفی کارکنان در ایجاد تعهد عاطفی به سازمان (مورد مطالعه: کارکنان شرکت های بیمه در کلان شهر تهران)  
   
نویسنده ترکستانی محمد صالح ,جمشیدی بروجردی الهام
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1394 - دوره : 7 - شماره : 13 - صفحه:116 -135
چکیده    در این مقاله به صورت تجربی و با استفاده از روش آمار استباطی رابطه میان ادراک کارکنان از درستکاری سازمان و پیش بینی رفاه عاطفی و تعهد عاطفی در آنها، در شرکتهای بیمه موجود در سطح شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد نمونه تحقیق با استفاده از روش کوکران 196 مورد برآورد شد. برای دسترسی به این حجم از نمونه 20 شرکت بیمه ای درتهران با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و در هر شرکت تقریباً 20 پرسشنامه توزیع شد. در مجموع 212 پرسشنامه ارجاع داده شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل، نشان میدهد که ادراک کارکنان از درستکاری سازمان، هم به طور مستقیم و هم با میانجی گری نقش رفاه عاطفی، رابطه ای مثبت با تعهد عاطفی کارکنان دارد و بیشترین رابطه در مدل نظری این تحقیق میان ادراک کارکنان از درستکاری سازمان و رفاه عاطفی کارکنان و کمترین رابطه میان ادراک نیروی کار از درستکاری سازمان و تعهد عاطفی کارکنان وجود دارد. در این تحقیق پیشنهاد میشود که توسعه درستکاری در سازمان (به عنوان مثال توسعه احترام متقابل و فضایی که در آن استانداردهای بالای عملکردی با فرهنگ گذشت و یادگیری از اشتباهات ترکیب میشود)، رفاه عاطفی کارکنان را بهبود بخشیده و منجر به تعهد عاطفی آنها میشود.
کلیدواژه رفاه عاطفی، تعهد عاطفی، درستکاری سازمان، کارکنان
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی elhamjamshidi.662@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved