>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی در بین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد  
   
نویسنده حدادیان علیرضا ,محمدزاده زهره
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1393 - دوره : 6 - شماره : 12 - صفحه:135 -158
چکیده    با توجه به شتاب تغییرات، امروزه افراد در محیط کارخود با پدیده ی فرسودگی شغلی مواجه می شوند، که یکی از عوامل موثر بر آن، فشارهای ناشی از تعارض کار و خانواده می باشد. همچنین، طبق تحقیقات پیشین، تقویت منابع روانی، از جمله سرمایه روانشناختی، راهکار موثری در راستای این رابطه است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی در میان کارکنان بانک های شهرستان گناباد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیقات پیشین با تایید مجدد روایی و پایایی و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری شد؛ و 130 پرسشنامه واجد شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی– تحلیلی بوده و مبتنی برالگوی مدل یابی معادله ساختاری است. یافته های این پژوهش، نشان دهنده واسطه-گری متغیر سرمایه روانشناختی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و فرسودگی شغلی می باشد.
کلیدواژه تعارض کار- خانواده ,فرسودگی شغلی ,سرمایه روانشناختی ,مدل یابی ساختاری ,بانک های شهرستان گناباد ,Work- family conflict ,Burnout ,Psychological capital ,Banks of Gonaba ,Structural equation modeling
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved