>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی   
   
نویسنده ابزری مهدی ,اعتباریان اکبر ,خانی اعظم
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1389 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:25 -41
چکیده    امروزه سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند به صورت گروهی عملکرد مطلوبی داشته باشند و از سوی دیگر توانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف را دارا باشند. بنابراین لازم است با فرهنگ های مختلف آشنا باشند و به طور مناسب با افراد سایر فرهنگ ها ارتباط برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی در47 گروه کاری در شرکت فولاد مبارکه اصفهان پرداخته است. داده‌ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه‌های هوش فرهنگی و اثربخشی گروهی بوسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و مولفه‌های آن (استراتژی، دانش، انگیزش و رفتار) با اثربخشی گروهی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین از بین این مولفه‌ها، مولفه انگیزش و رفتار، قابلیت پیش بینی اثربخشی گروهی را دارا بودند.
کلیدواژه گروه ,اثربخشی ,گروهی ,تنوع فرهنگی ,هوش فرهنگی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved