>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران)  
   
نویسنده رحیمی فرج الله ,حاجی کریمی عباسعلی
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1390 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:138 -157
چکیده    پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر سرمایه انسانی در سطح سازمان و مزیت رقابتی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه-گیری توسط تحلیل عاملی تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 300 نفر از مدیران شرکت های داروسازی توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است .نتایج نشان داد که همه فرضیات و روابط بین متغیرها معنا دارهستند. همچنین از بین دو مولفه سرمایه گذاری منابع انسانی (سرمایه گذاری در تامین نیرو از بیرون و سرمایه گذاری در تامین نیرو از درون)، سرمایه گذاری در تامین نیرو از درون و از بین مولفه های سرمایه انسانی در سطح سازمان، مولفه خاص بودن سرمایه انسانی بیشتر متغیر مزیت رقابتی را تبیین می نماید. همچنین داده ها نشان داد که سه بعد از چهار بعد سرمایه انسانی در سطح سازمان یعنی ابعاد تناسب، مکمل بودن و خاص بودن با یکدیگر تقریباً همبستگی بالایی دارند.
کلیدواژه سرمایه گذاری منابع انسانی ,سرمایه انسانی ,مزیت رقابتی
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, استادیار گروه مدیریت بازرگانی , ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشیار گروه مدیریت بازرگانی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved