>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب  
   
نویسنده مدهوشی مهرداد ,نیازی عیسی
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1390 - دوره : 3 - شماره : 6 - صفحه:116 -137
چکیده    در هزاره سوم، مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای موسسات آموزشی و آموزش عالی مطرح شد. در واقع، میزان بهره گیری سازمان ها و جوامع از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی، برتری بلندمدت آنها را تضمین می‌کند. امروزه، افزایش قابلیت ها و توان ارتقای مهارت های آموزشی و پژوهشی از طریق بهره گیری خردمندانه از فناوری های نوین و به اشتراک گذاری دانش و افزایش همکاری ها بین دانشگاه ها و دانشگاهیان میسر شده است. با توجه به اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت دانشگاه های منتخب کشور (تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی) از لحاظ سطح مدیریت دانش است. این پژوهش از نوع توصیفی، مقطعی و کاربردی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تایید روایی آن بین 355 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های یاد شده بر اساس نمونه گیری طبقه‌ای توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم-افزار SPSS16 صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد موقعیت کلیه دانشگاه های منتخب، از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش، مناسب نبوده و کمتر از میانگین شاخص موردنظر است.
کلیدواژه ارزیابی ,شاخص های شش گانه مدیریت دانش ,دانشگاه
آدرس دانشگاه مازندران, دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری , ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری آینده پژوهی , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved