>
Fa   |   Ar   |   En
   برازش مدل اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان  
   
نویسنده امینی علیرضا ,ابراهیمی قمصری فرزانه
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1398 - دوره : 11 - شماره : 22 - صفحه:1 -28
چکیده    ازآنجایی‌که مشاغل کنونی به‌قدری پیچیده‌اند که بروز اشتباه در آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اهمیت فهم یادگیری از اشتباه‌های سازمانی نیازی است دوچندان شده است. پژوهش حاضر با تاکید بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان به بررسی اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر آن‌ها پرداخته است. جهت بررسی این اثرات در این پژوهش از روش تحلیلی – پیمایشی استفاده شده است. از جامعه آماری کلیه کارکنان برنامه‌ساز معاونت صدای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلا‏می ‏ایران تعداد 200 نفر به‌عنوان نمونه بر اساس دسترسی حضورشان انتخاب شد. سپس پرسشنامه‌ای جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش تنظیم شد و داده‌های حاصل با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روان‌شناختی برنامه‌ساز حوزه معاونت صدا تاثیر مثبت مستقیم داشته، ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری آن‌ها بر این رابطه اثر میانجی نیز دارد.
کلیدواژه فرهنگ مدیریت اشتباه، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روانشناختی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved