>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین سبز بر رفتارهای سبز در محل کار: نقش میانجی نگرش زیست‌محیطی کارکنان  
   
نویسنده فرهادی نژاد محسن ,علی کرمی سجاد ,عبدی مرضیه
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1398 - دوره : 11 - شماره : 22 - صفحه:29 -52
چکیده    مطالعات گذشته نشان می دهند زمانی که رهبران، رهبری تحول آفرین سبز را اجرا می کنند، به طور مثبتی مسیولیت زیست محیطی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتارهای سبز کارکنان با نقش میانجی نگرش زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست استان ایلام در سال 1397 انجام گرفت. در این پژوهش 130 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های رهبری تحول آفرین سبز، نگرش زیست محیطی و رفتار سبز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smartpls2 انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رهبری تحول آفرین سبز بر نگرش زیست محیطی و رفتار سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد، علاوه بر این، نقش میانجی نگرش زیست محیطی در رابطه میان رهبری تحول آفرین سبز و رفتار سبز تایید گردید.
کلیدواژه رهبری تحول آفرین سبز، رفتار سبز، نگرش زیست محیطی، محیط زیست.
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved