>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه ناامنی شغلی و رفتارهای بازدارنده  
   
نویسنده اکبری محسن ,ابراهیم پور مصطفی ,ممبینی یعقوب ,میرزا کاظمی مسعود
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1397 - دوره : 10 - شماره : 20 - صفحه:123 -148
چکیده    امروزه همگان بر اهمیت نقش انسان‌ها در سازمان پی برده‌اند و از آن به‌عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند که بهره‌وری سایر سرمایه‌های سازمان به میزان خبرگی و دانش گر بودن آن بستگی دارد. استفاده صحیح از سرمایه انسانی مستلزم توجه به شرایط روحی، روانی و پیچیدگی‌های وجودی انسان‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد آن‌هاست. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عدم بهره‌وری سرمایه انسانی، که منجر به رفتارهای بازدارنده از سوی کارکنان می‌شود، ناامنی شغلی است. هدف این پژوهش بررسی روابط بین ناامنی شغلی، تعهد عاطفی و رفتارهای بازدارنده در شرکت خدمات بندری و فنی و مهندسی آریا دیزل اروند است. همچنین در این پژوهش به بررسی اثر تعدیل گری حمایت سرپرستان نیز پرداخته‌شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده که اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری‌شده و برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (pls) استفاده‌شده است. بعد از برازش مدل های اندازه گیری و ساختاری به برازش کلی مدل پژوهش پرداخته شده و فرضیات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد امنیت شغلی و تعهد عاطفی در کاهش رفتارهای بازدارنده کارکنان تاثیرگذار است و حمایت سرپرستان تاثیر تعهد عاطفی بر رفتارهای بازدارنده را تعدیل می‌نماید. ایجاد حس تعلق سازمانی در کارکنان موجب کاهش رفتارهای بازدارنده و افزایش امنیت شغلی و تعهد سازمانی می‌شود. حمایت سرپرستان، فرصت‌های لازم را جهت شکوفایی کارکنان در محیط کار فراهم می کند.
کلیدواژه رفتارهای بازدارنده، تعهد عاطفی، حمایت سرپرست، ناامنی شغلی
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved