>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی به‌واسطه فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی موردمطالعه: کارکنان بانک ملی مشهد  
   
نویسنده نفتی مهدی ,حسین زاده علی
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1397 - دوره : 10 - شماره : 20 - صفحه:67 -94
چکیده    هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی مشهد با نقش‌های میانجی فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی است. روش تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ملی مشهد به تعداد 1500 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 305 نفر از آنان به‌عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن توسط روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. برای آزمون فرضیات این تحقیق از نرم‌افزارهای spss و smart pls استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی‌گری انگیزه شغلی و فضیلت سازمانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد؛ اما تاثیر مثبت و معنی‌دار فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی مورد تایید قرار نگرفت.
کلیدواژه اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، انگیزه شغلی، فضیلت سازمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه, گروه مدیریت, ایران
پست الکترونیکی hosseinzadeh@iauotorbat.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved