>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین فرایند شکل گیری رهبری متواضعانه در کسب وکار با رویکرد فراترکیب  
   
نویسنده محمدیان بهزاد ,زارعی متین حسن ,باباشاهی جبار ,یزدانی حمیدرضا
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1396 - دوره : 9 - شماره : 18 - صفحه:24 -52
چکیده    رهبری متواضعانه، سبکی از رهبری است که مبتنی بر فضیلت است؛ فضیلتی که عمیقاً در باورها و پیش فرض های کارکنان ریشه دارد. موضوعی که توسعه نظری و یافته های تجربی در مورد آن بسیار ناچیز است. هدف این پژوهش ارائه یک تحلیل مفهومی از مولفه‌ها، الزامات و نتایج رهبری متواضعانه است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر رویکرد فراترکیب و از نظر استراتژی پژوهش داده بنیاد است. داده ها از 24 پژوهش پیرامون این مفهوم گردآوری شده اند که اعتبار مجلات نیز به واسطه نمایه شدن در پایگاه (wos) و دارا بودن ضریب تاثیر بالا مورد ارزیابی قرار گرفت و با فن کدگذاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رهبری متواضعانه دارای چهار مولفه خودآگاهی، مربیگری، مرشدیت و آموزش پذیری است. معنویت، آزادگی و عوامل سازمانی نیز به عنوان الزامات این مفهوم مورد توجه‌اند. این در حالی است که کارآمدی، سرمایه روان‌شناختی، تعهد، اثربخشی، شهروندی سازمانی و رضایت مندی نیز نتایج مهم این مفهوم می باشند. در این راستا پیشنهاد می گردد تا پژوهش هایی کاربردی به صورت کمی و کیفی انجام پذیرد.
کلیدواژه تواضع، رهبری، رهبری متواضعانه، فراترکیب.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved