>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر هوش معنوی بر مثبت‌اندیشی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)  
   
نویسنده بهپور الهام ,شیرازی علی ,محمدی شهرودی حامد
منبع پژوهش نامه مديريت تحول - 1396 - دوره : 9 - شماره : 17 - صفحه:75 -95
چکیده    معنویت، یکی از نیازهای درونی انسان‌ها بوده و متضمن تلاش آدمی ‌‌برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی است. یکی از موضوعات قابل توجه در این حوزه، ترکیب سازه‌های معنویت و هوش، درون یک سازه جدید به نام هوش معنوی است. هوش معنوی شامل توانمندی‌های فردی در تعامل فرد با جهان هستی و موضوعات فراشناختی میباشد و امروزه از مهم‌ترین مباحثی است که در کلیه ابعاد سلامت روان انسان‌ها، به‌ویژه تقویت مثبت‌اندیشی مطرح شده و نقش پر رنگی در آن دارد. هدف این مطالعه، تعیین میزان تاثیر هوش معنوی بر مثبت‌اندیشی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. لذا این مطالعه، یک مطالعۀتوصیفی پیمایشی بوده و در آن از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به این منظور، داده‌های مورد نیاز از طریق دو پرسشنامۀ استاندارد هوش معنوی (شامل درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی) و مثبت‌اندیشی جمع‌آوری گردید. یافته‌ها حاکی از این است که هوش معنوی بر مثبت‌اندیشی موثر بوده و همچنین زندگی معنوی دانشجویان بر مثبت‌اندیشی آن‌ها تاثیرگذار است. همچنین مولفه درک و ارتباط با سرچشمه هستی پیش‌بینی کننده مثبت‌اندیشی نیست.
کلیدواژه هوش معنوی، مثبت‌اندیشی، درک و ارتباط با سرچشمه هستی، زندگی معنوی.
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved