>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:1


  tick  ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان - صفحه:1-23

  tick  ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (1) در دانشگاه های دولتی تهران - صفحه:87-101

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:69-85

  tick  بررسی تاثیر درس پژوهی بر انگیزه تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر - صفحه:151-168

  tick  بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان - صفحه:137-150

  tick  بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی - صفحه:37-50

  tick  تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه بندی مدیران براساس مهارت های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان های ورزشی استان اصفهان - صفحه:121-135

  tick  رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (مطالعه موردی: دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم) - صفحه:25-36

  tick  شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران - صفحه:51-68

  tick  مدل ساختاری ارتباط بین خودکارامدی مربیان، خودکارامدی جسمانی و لذت بخشی فعالیت بدنی دانش آموزان از درس تربیت بدنی - صفحه:103-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved