>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش سه گانه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور  
   
نویسنده غلامپور محمد ,طریقی رسول
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:575 -588
چکیده    هدف این پژوهش بررسی نقش سه‌گانه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور است. جامعه آماری این پژوهش را 94 نفر از کارشناسان، معاونان و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان 8 استان کشور تشکیل می‌دهند که به‌صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت میدانی بود و از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990) و پرسشنامه رفتار پودساکف و همکاران (1990) استفاده شد. ضریب پایایی به‌دست‌آمده برای پرسشنامه رفتار شهروندی 91 درصد و تعهد سازمانی 72 درصد بود. به‌منظور بررسی نرمال بودن از آزمون k. s کولموگروف استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق spssتجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی تاثیر دارد و در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و موفقیت در عملکرد سازمانی می‌شود. از نگاه دیگر موجب برآورده شدن نیازهای انسانی و اشاعه فرهنگ اجتماعی می‌شود. به‌عبارتی محتوای اصلی رفتار‌های شهروندی تعاملات اجتماعی مثبت هستند و بر تعهد سازمانی تاثیر می‌گذارند.
کلیدواژه تعهد سازمانی ,جوانان ,رفتار شهروندی ,کارکنان ,ورزش
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved