>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال  
   
نویسنده دوستداری سجاد ,اشرف گنجویی فریده ,سهیلی بهزاد
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:621 -635
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشته فوتبال است. کلیه مربیان تیم های پایه فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به‌دلیل نبود پرسشنامه استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده های پایه تیم ملی فوتبال، پرسشنامه ای به‌صورت مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت طراحی کرد، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه را استادان تربیت بدنی و مربیان فوتبال تایید کردند و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم به‌دست آمد. پس از دریافت اطلاعات از آزمودنی ها، با استفاده از نرم افزارهای excel و spss از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن) اطلاعات به‌منظور بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین مشکلات استعدادیابی در فوتبال به‌ترتیب عبارتند از: کمبود امکانات مالی و مادی برای استعدادیابی فوتبال، نبود کمیته های تخصصی استعدادیابی در باشگاه ها، نداشتن برنامه اصولی برای استعدادیابی فوتبال، آشنا نبودن با روش‌های علمی استعدادیابی، و تربیت نکردن افراد متخصص در امر استعدادیابی توسط سازمان های مربوط.
کلیدواژه استعدادیابی ,استعدادیابی فوتبال ,پرورش استعدادها ,کشف استعدادها ,مشکلات استعدادیابی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved