>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش برنامه های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش های اخلاقی و الگوپذیری دانش آموزان متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب  
   
نویسنده کشکر سارا ,کارگر غلامعلی ,بی نیاز روناک
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:601 -619
چکیده    هدف این پژوهش، مقایسه مدت زمان تماشای برنامه‌‌های تلویزیون در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مقایسه ارزش‌‌های اخلاقی مورد انتظار و منتقل‌شونده از طریق تلویزیون در بین دانش‌آموزان متوسطه دختر و پسر و همین طور مقایسه الگوها در دو بعد زندگی و ورزش و مقایسه ویژگی اخلاقی الگوهای انتخابی بین دانش‌آموزان متوسطه دختر و پسر بود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت و جامعه تحقیق دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال 1391 بودند و نمونه تحقیق براساس جدول مورگان 382 نفر تعیین شد که نمونه مورد نظر به‌صورت تصادفی ساده و خوشه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بود که براساس مبانی نظری تهیه شد و روایی آن را استادان دانشگاهی تایید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران از نظر مدت زمان تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون، ارزش‌های اخلاقی (مذهبی) مورد انتظار و ارزش‌های اخلاقی (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) منتقل‌شونده از طریق تلویزیون و همین طور ویژگی های اخلاقی الگوهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
کلیدواژه ارزش های اخلاقی ,الگوپذیری ,برنامه های ورزشی ,تلویزیون ,دانش آموزان
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved