>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه اضطراب مربیان با اضطراب کشتی گیران نخبه استان کرمانشاه  
   
نویسنده گل محمدی پیمان ,نظری رسول ,سبحانی یزدان
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:589 -599
چکیده    هدف این تحقیق، بررسی رابطه اضطراب مربیان با اضطراب کشتی‌گیران نخبه استان کرمانشاه است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کشتی‌گیران نخبه استان (250 نفر) به‌علاوه مربیان سازنده استان (20 نفر) بود که براساس جدول کرجسی و مورگان 152 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب رقابتی scat)) است. روایی این پرسشنامه توسط چند تن از استادان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86 درصد به‌دست آمد. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون‌های t و همچنین ضریب همبستگی پیرسون) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین اضطراب مربیان و اضطراب کشتی‌گیران ارتباط معناداری در سطح 5/0=? وجود دارد. ازاین‌رو اضطراب رقابتی ارتباط عمیق و موثری با اجرای مهارت‌های حرکتی در شرایط مسابقه دارد. مربیان باید از نیازها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های جسمانی و روانی خود و ورزشکاران آگاهی داشته باشند و اضطراب رقابتی بین ورزشکاران را پیش و حین برگزاری مسابقات مورد توجه قرار دهند تا از این طریق نتیجه مطلوب دست‌یافتنی باشد.
کلیدواژه اضطراب ,رقابت ,کشتی‌گیران ,مربیان ,نخبه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved