>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان  
   
نویسنده حاتمی سعید ,سبحانی یزدان ,بیرامی ایگدر جمال الدین
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:533 -546
چکیده    هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان بود. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان (58 نفر) بود که نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد. با توجه به پرسشنامه های برگشتی، 52 پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامه توانمندسازی عبداللهی (1385) بود. روایی این پرسشنامه ها را هفت نفر از استادان مدیریت ورزشی تایید کردند و پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 95/0 و 87/0 برآورد شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین ساختار سازمانی و ابعاد آن بر توانمندسازی تاثیر منفی بر جا می‌گذارد. با توجه به یافته ها می توان گفت که سازمان با ساختار مسطح تر، پیچیدگی و رسمیت کمتر زمینه بروز توانمندی کارکنان را ایجاد می‌کند و اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان باید به این امر توجه ویژه کند.
کلیدواژه پیچیدگی ,تمرکز ,توانمندسازی ,رسمیت ,ساختار
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved