>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه و تعیین نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان با برنامه های ورزشی ارایه شده در دانشگاه های دولتی شهر تهران  
   
نویسنده داودی کریم ,شهلایی جواد ,غفوری فرزاد
منبع مديريت ورزشي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:513 -531
چکیده    هدف این تحقیق مقایسه نیازهای ورزشی دانشجویان با برنامه های فوق‌برنامه ارایه‌شده در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. تحقیق حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر راهبرد توصیفی-پیمایشی است و جمع آوری داده ها به‌-صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه ، شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 بود. براساس جدول مورگان 390 دانشجوی دختر و پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فوق‌برنامه ارایه‌شده در دانشگاه های دولتی شهر تهران، با نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان و همچنین بین امکانات موجود و رشته های ورزشی مورد نیاز و علاقه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود دارد. براساس رتبه‌بندی نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان، پسران، به ورزش‌های شنا، فوتسال، فوتبال، والیبال و بدمینتون، و دختران نیز به ورزش‌های شنا، بدمینتون، والیبال و کوهنوردی علاقه بیشتری نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت نقش اساسی در میزان مشارکت دانشجویان در ورزش های دانشگاهی دارد، بنابراین، میزان علاقه پسران به ورزش و تفریح و شرکت آنها در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی بیش از دختران است.
کلیدواژه دانشجویان ,دانشگاه های دولتی ,فعالیت های فوق‌برنامه ,نیازهای تفریحی ,نیازسنجی ورزشی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved