>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه   
   
نویسنده وحدانی محسن ,محرم زاده مهرداد ,آقایی محمود ,حسین پور اسکندر
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:49 -64
چکیده    مربیان تاثیر زیادی روی تیم هایشان دارند و رفتارها و سبک های رهبری آنها عملکرد ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه است. 75 دانش آموز مقطع متوسطه (100=n) دو ابزار این پژوهش را کامل کردند : مقیاس رهبری برای ورزش (lss، چلادورای و صالح 1980) و پرسشنامه محیط گروهی (geq، کارون و براولی 1985). lss شامل 40 آیتم است که 5 بُعد از سبک های رهبری – تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراسی، رفتار آمرانه، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت را می سنجد. geq با 18 آیتم دو بُعد انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی را ارزیابی می کند. ثبات درونی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای lss، 82/0 = r و geq 81/0= r به دست آمد. اطلاعات با استفاده آزمون های کالموگروف - اسمیرنوف یک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، anova اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 p < تحلیل شد. نتایج نشان داد که مربیان تیم های دانش آموزی بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک دموکراتیک استفاده می کردند. نتایج نشان داد سبک های رهبری حمایت اجتماعی (37/0 = r ، 49/0=r)، تمرین و آموزش (38/0 = r ، 56/0=r)، و بازخورد مثبت (33/0 = r ، 34/0=r) ارتباط مثبت و معناداری با انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی، و سبک آمرانه (18/0- = r ، 17/0- =r) ارتباط منفی و معناداری با انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی دارد. نتایج این پژوهش و پژوهش های قبلی نشان می دهد که سبک های رهبری مربیان تاثیر زیادی روی انسجام تیمی دارد و یک مربی می تواند نقش بارزی در توسعه انسجام تیمش بازی کند.
کلیدواژه سبک رهبری ,انسجام گروهی ,تیم های دانش آموزی ,Leadership Style ,Group Cohesion ,Student Teams
آدرس دانشگاه خراسان شمالی, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی- اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشیار دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه خراسان جنوبی, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی – اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی, ایران, دانشگاه ارومیه, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved