>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه مولفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات ورزشی   
   
نویسنده کشکر سارا ,قاسمی حمید ,شیرویی اعظم
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:5 -29
چکیده    تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی میزان گرایش جنسیتی با توجه به مولفه های مدیریت اخبار و گزارش های ورزش بانوان در روزنامه های ورزشی کشور انجام گرفت. روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه تحقیق 5 روزنامه پرتیراژ ورزشی کشور در سال 1388 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 3269 خبر بررسی شدند. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی آن را تعدادی از متخصصان مدیریت ورزش و ارتباطات تایید کردند و پایایی آن حدود 90 درصد به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون اسکویر استفاده شد. در این تحقیق مولفه های مدیریت خبر شامل تصویری بودن، محل درج خبر، به روز بودن، جهت گیری، ارزشگذاری تیترها، مالی بودن و محتوای خبر بود، که به عنوان متغیرهای تحقیق با توجه به سوگیری جنسیتی بررسی شدند. یافته های تحقیق موید سهم اندک بانوان ورزشکار در هر یک از مولفه های مدیریت اخبار در روزنامه های ورزشی مورد نظر این تحقیق در مقایسه با مردان بود. مبنای نظری این تحقیق بر نظریات جامعه شناختی کالینز، چافتز و گریندوفر تکیه داشت که علت عمده سوگیری جنسیتی در هر جامعه ای را تصاحب منابع قدرت توسط جنس قوی تر و نیز باورهای اجتماعی می دانستند
کلیدواژه سوگیری جنسیتی ,روزنامه های ورزشی ,اخبار ورزشی ,مدیریت خبر ,Gender Orientation ,Sport Newspaper ,Sport News ,News Management
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, استادیار دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان, کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد آشتیان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved