>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)  
   
نویسنده نجفی کلوری مقصود ,گودرزی محمود ,فراهانی ابوالفضل ,اسماعیلی بیدهندی حسن
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:109 -122
چکیده    هدف از تحقیق حاضر، مطالعه عوامل موثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی است که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از بعد جمع آوری اطلاعات یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون فوتبال بودند (13 نفر و با توجه به تعداد اندک افراد جامعه کلیه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه خداداد حسینی و فرهادی نژاد (1380) استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی (87/0 = ? )، در بین نمونه آماری توزیع شد. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های آماری دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به یافته های تحقیق کلیه فرضیه های تحقیق تایید شد و نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی بیشترین نقش را در بروز و گسترش فساد اداری دارند (05/0 p < ) و در بین روش های مختلف کنترل فساد اداری نیز خصوصی سازی به عنوان مهم ترین روش کنترل شناخته شد (05/0 p < ، 91/5 = mr ).
کلیدواژه فساد اداری ,فدراسیون فوتبال ,روش های کنترل ,Administrative Corruption ,Football Federation ,Control Methods
آدرس دانشگاه تهران, کارشناس ارشد دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استاد دانشگاه تهران , ایران, دانشگاه پیام نور, استاد دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد دانشگاه تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved