>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اهداف حمایت ورزشی در لیگ های برتر ایران  
   
نویسنده بنار نوشین ,رمضانی نژاد رحیم ,خبیری محمد ,کاظم نژاد انوشیروان ,ملک اخلاق اسماعیل
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:161 -176
چکیده    هدف از این تحقیق، بررسی اهداف حمایت ورزشی حامیان لیگ برتر کشور است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه حامیان 9 رشته ورزشی فعال در لیگ برتر بودند که از این میان 134 شرکت به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن را 15 تن از استادان صاحب نظر در مدیریت و حمایت ورزش تایید کردند. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ (92/0= ?) و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت توسط مدیران عامل، مدیران بازاریاب و یا مدیران مالی شرکت ها و سازمان های حمایت کننده تکمیل شد. براساس تحلیل عاملی، 26 متغیر در چهار گروه، اهداف کلی شرکت، اهداف بازاریابی، اهداف رسانه ای تبلیغاتی و اهداف ارتباطی – محیطی قرار گرفتند. براساس نتایج حاصله «بهبود وجهه و اعتبار برای شرکت» با میانگین 20/4 = m و انحراف معیار 30/1 = se با اهمیت ترین هدف و «ایجاد چالش و رقابت تبلیغاتی در رسانه ها» با میانگین 83/2 = m و انحراف معیار 30/1 = se به عنوان کم اهمیت ترین متغیر انتخاب شد. بنابراین سازمان های ورزشی حمایت شونده باید در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر به حامیان توجه کنند تا ارتباطات و همکاری های موجود پایدار و برد – برد ادامه یابد.
کلیدواژه حمایت ورزشی ,اهداف حامی ,بازاریابی ورزشی ,آمیخته ترفیعی ,Sport Sponsorship ,Sponsor’S Objectives ,Sport Marketing ,Promotional Mix
آدرس دانشگاه گیلان, استادیار دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه گیلان, دانشیار دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه گیلان, استادیار دانشگاه گیلان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved