>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع   
   
نویسنده همتی نژاد مهرعلی ,حمیدی مهرزاد ,مدنی مهدی ,میرزایی کالار اکبر
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:123 -138
چکیده    هدف از پژوهش حاضر مطالعه آمادگی کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل در پذیرش مدیریت کیفیت جامع است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. نمونه های تحقیق 125 نفر از کارمندان (45 زن و 80 مرد) شاغل در ادارات کل تربیت بدنی این سه استان بودند که به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (1994) که شامل ده مولفه مدیریت کیفیت جامع و هر مولفه شامل چهار سوال بود، استفاده شد. ضریب پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 برآورد شد. از روش های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکسویه و آزمون کروسکال والیس در سطح معناداری 05/0 p? برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب با میانگین 42/128 از حداکثر امتیاز 160، برای پذیرش tqm در ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب از آمادگی خوبی برخوردار بود. نتایج دیگر نشان داد که بین کارمندان با سوابق خدمتی مختلف در پذیرش tqm تفاوت معناداری وجود داشت (05/0 p?). نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که در آمادگی برای پذیرش مولفه های مختلف tqm فقط در مولفه بهبود مستمر تفاوت معناداری بین کارمندان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب مشاهده شد.
کلیدواژه کیفیت ,مدیریت کیفیت جامع ,آمادگی پذیرش ,کارمند ,Quality ,Total Quality Management ,Readiness For Accepting ,Employee
آدرس دانشگاه گیلان, دانشیار دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه پیام نور, کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور , ایران, دانشگاه خلخال, کارشناس ارشد مدیریت ورزشی – دبیر آموزش و پرورش خلخال, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved