>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزش شمیشربازان نخبه ایران  
   
نویسنده نوروزی سید حسینی رسول ,کوزه چیان هاشم ,احسانی محمد ,فیض عسکری سیامک ,نوروزی سید حسینی ابراهیم
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:139 -159
چکیده    هدف از تحقیق، تعیین ارتباط رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبه ایران بود که با روش توصیفی – همبستگی و به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شمشیربازان لیگ برتر بودند. نمونه آماری برابر با جامعه تحقیق (114=n) در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه رفتار حمایتی – استقلالی در ورزش (83/0= ?) و پرسشنامه تعهد ورزشی (86/0=? ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، و در راستای تعیین ارتباط از ضریب همبستگی پیرسون و برای مقایسه از آزمون t مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان تعهد ورزشی رابطه معنی داری وجود دارد (01/0 p < ، 617/0 = r). همچنین در میزان رفتار حمایتی – استقلالی مربیان و تعهد ورزشی در تیم های موفق و ناموفق تفاوت معنی داری مشاهده شد (01/0 p < ). به طور کلی رفتارهای حمایتی – استقلالی مربیان عاملی مهم و تعیین کننده در تعهد ورزشی است.
کلیدواژه مربیان ,رفتار حمایتی – استقلالی ,تعهد ورزشی ,شمشیربازان ,Coaches ,Autonomy-Supportive Behaviours ,Sport Commitment ,Fencing Players
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, استاد دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved