>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب  
   
نویسنده قنبرپور نصرتی امیر ,ساعتچیان وحید ,پورسلطانی زرندی حسین
منبع مديريت ورزشي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:91 -107
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب بود. به این منظور از پرسشنامه استاندارد دی ژی (2005) استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0 =?) به دست آمد. جامعه آماری مورد نظر تحقیق تمامی کارکنان فدراسیون های شنا، بکستبال، هندبال، جودو، دو و میدانی و ژیمناستیک بودند و نمونه برابر با جامعه آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (جداول توزیع فراوانی و نمودار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. یافته ها نشان داد، بین فرهنگ یادگیری سازمانی (01/. p < ، 688/0=r) ، انگیزه یادگیری (01/0p < ، 53/0=r) با کیفیت خدمات داخلی کارکنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری (05/0 p < ) وجود دارد. شایان ذکر است که به کارگیری متغیرهای مورد بررسی در تحقیق به منظر بهبود کیفیت خدمات داخلی کارکنان، جز از طریق توجه و ارایه برنامه های راهبردی از سوی رهبران و مدیرن منابع انسانی سازمان ها میسر نخواهد شد.
کلیدواژه کیفیت خدمات داخلی ,یادگیری سازمانی ,انگیزه یادگیری ,فدراسیون ,Internal Service Quality ,Organizational Learning ,Motivation To Learn ,Federation
آدرس دانشگاه خوارزمی, دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت معلم, ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم, ایران, پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, استادیار پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی , ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved