>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان  
   
نویسنده سیف پناهی شعبانی جبار ,گودرزی محمود ,حمیدی مهرزاد ,خطیبی امین
منبع مديريت ورزشي - 1390 - شماره : 8 - صفحه:57 -73
  
کلیدواژه ورزش قهرمانی ,راهبرد ,تجزیه و تحلیل سوات
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی jabar_021@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved