>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1388 - دوره: - شماره:3


  tick  ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران - صفحه:135-150

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی - صفحه:97-117

  tick  بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها - صفحه:61-73

  tick  بررسی مدیریت مشارکتی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش - صفحه:5-26

  tick  بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان نامه های رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال های 85 – 81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیات علمی - صفحه:151-165

  tick  بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی به گرایشی شدن آموزش در این مقطع - صفحه:27-39

  tick  تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان - صفحه:119-133

  tick  مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه های شهر تهران - صفحه:75-95

  tick  مقایسه آمادگی های عمومی بدنی دانش آموزان پسر مناطق مختلف کشور بر اساس آزمون Caft - صفحه:41-59

  tick  مقایسه دیدگاه ها و انگیزه های دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیرایرانی درباره فعالیت های بدنی و ورزشی - صفحه:167-182
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved