>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBdnf و Tnfα سرمی مردان فعال - صفحه:247-262

  tick  تاثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح Vegf ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم - صفحه:177-191

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر اینترلوکین- 6 و فاکتور نکروزدهندۀ تومور- آلفا در زنان جوان دارای اضافه وزن - صفحه:263-276

  tick  تاثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال - صفحه:193-206

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی - صفحه:221-230

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های Pgc-1α وVegf در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم - صفحه:169-176

  tick  تاثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشا گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (Bdnf)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال - صفحه:157-168

  tick  مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام - صفحه:207-219

  tick  مقایسۀ اثر یک دوره تمرینات مقاومتی- پاروزنی با تمرینات پاروزنی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکردی پاروزنان زن نخبۀ دارگون بت - صفحه:231-246

  tick  پاسخ حاد شاخص‌های خستگی به یک جلسه فعالیت ایزومتریک با شدت‌های مختلف با و بدون کاهش جریان خون - صفحه:277-292
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved