>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:4


  tick  اثر تمرین استقامتی، بی‌تمرینی و شوک تمرینی بر انتقال‌دهنده‌های لاکتات عضلۀ دوقلو و عملکرد استقامتی موش‌های صحرایی نر - صفحه:437-452

  tick  اثر تمرین تناوبی شدید با تواتر کم و مکمل سیترولین بر میوستاتین و برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی مردان سالمند غیرفعال - صفحه:493-506

  tick  بررسی تغییرات محتوای پروتئینCas3، فیبرونکتین و Col4a1 در پی دو شیوۀ تمرین هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل آستاگزانتین در بافت قلب رت‌های دیابتی نوع2 - صفحه:453-471

  tick  تاثیر تعاملی شش هفته تمرین استقامتی و تزریق استروئید استانوزولول بر آنزیم های کبدی موش های صحرایی نر سالم - صفحه:375-389

  tick  تاثیر مصرف حاد مقادیر متفاوت مکمل بتاآلانین بر برخی از شاخص‌های عملکردی دختران ورزشکار در پی آزمون یک کیلومتر تایم تریل - صفحه:425-436

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی Il-15، Il-6، Tnf-Α و مقاومت به انسولین در مردان سالمند دیابتی نوع 22 - صفحه:391-406

  tick  مقایسۀ اثر چهار برنامۀ تمرینی به مدت هشت هفته بر بیان برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بافت قلب موش‌های صحرایی - صفحه:473-492

  tick  پاسخ آنزیم‌های کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز،آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز نسبت به ریکاوری با دو نوع فوم غلتان پس از یک جلسه تمرین وامانده‌ساز در مردان فوتسالیست - صفحه:407-423
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved