>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زیستی ورزشی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:1


  tick  اثر 4 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و کبدی نئورگولین-4 موش‌های صحرایی دیابتی - صفحه:113-129

  tick  تاثیر تمرینات تداومی با شدت متوسط بر بیان پروتئین گیرندۀ وانیلوئیدی نوع 1 در عضلات کندانقباض رت‌های نژاد ویستار - صفحه:83-96

  tick  تاثیر تمرینات تناوبی فزاینده بر آپوپتوز قلب رت‌های جوان - صفحه:49-61

  tick  تاثیر شدت‌ تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در رت‌های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد - صفحه:17-34

  tick  تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر شاخص های نروژنز و نروتروفیک در هیپوکمپ رت های جوان و میانسال - صفحه:97-111

  tick  تاثیر چهار هفته تمرین ورزشی داوطلبانه بر رفتار شبه‌افسردگی ناشی از استرس دوران کودکی و استرس اکسیداتیو موش‌های صحرایی - صفحه:63-81

  tick  مقایسۀ تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و متوسط بر پری لیپین 3 بافت چربی احشایی و مقاومت به انسولین در رت‌های نر دیابتی نوع 2 - صفحه:35-48

  tick  مقایسۀ تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل آنژیوژنیکی (Vegf) و آنژیوستاتیکی (Es) در زنان غیرفعال - صفحه:1-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved