>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1395 - دوره:48 - شماره:1


  tick  ارائه یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه ریزی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ماکو) - صفحه:1-18

  tick  تحلیل الگوهای فضایی و دامنه برد قاچاق کالا در مناطق مرزی کشور (مطالعه موردی: قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر) - صفحه:159-174

  tick  تحلیل تاثیر تغییرات آب وهوایی و چالش ها و فرصت های حاصل از آن بر بحران های منطقه ای - صفحه:69-87

  tick  تحلیل شاخص های آسیب پذیری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: محله سیروس تهران) - صفحه:33-52

  tick  تحلیل ویژگی واحدهای ژئومورفولوژیکی موثر در استقرار و شکل گیری سکونتگاه های شمال غرب استان گیلان - صفحه:125-140

  tick  تحلیل پایداری رابطه میان نظام بهره برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی بیگلو، زنجان - صفحه:197-209

  tick  تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعه موردی: گندم) - صفحه:53-67

  tick  دلایل افول دیدگاه فضایی - کمی در مطالعه های جغرافیای سیاسی - صفحه:177-196

  tick  سطح و درجه آسیب پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) - صفحه:19-31

  tick  سنجش مناسبت به کارگیری مولفه های موفقیت رقابت پذیری توسعه منطقه ای در ایران - صفحه:105-123

  tick  سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعه موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) - صفحه:89-104

  tick  مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره - صفحه:141-157
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved