>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1394 - دوره:47 - شماره:4


  tick  ارائۀ مدلی برای ناحیه بندی پهنه های شهری به کمک الگوریتم ناحیه بندی خودکار - صفحه:689-707

  tick  ارزیابی شاخص های شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد با تاکید بر شاخص های فرهنگی اجتماعی - صفحه:673-688

  tick  ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران - صفحه:589-607

  tick  بخش بندی گردشگران روستایی براساس انگیزه های گردشگری مطالعۀ موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات - صفحه:773-787

  tick  برآورد ارزش تفریحی پارک های بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و مدل لاجیت - صفحه:709-725

  tick  تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر - صفحه:657-672

  tick  تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن - صفحه:625-643

  tick  تمایزهای منطقه ای در بازار کار شایسته مناطق شهری - صفحه:645-655

  tick  سازه های موثر بر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه - صفحه:759-772

  tick  سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی اجتماع های شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: محله های شهر تهران - صفحه:609-623

  tick  مطالعه تعیین تفاوت اثربخشی دو دانش بومی و نوین در کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی دربرابر بلایای طبیعیمطالعه موردی: روستاهای بخش خورش رستم شهرستان خلخال - صفحه:727-742

  tick  منطقه گرایی و چالش های آن در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:743-758
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved