>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1393 - دوره:46 - شماره:4


  tick  ارزیابی کالبد محله های قدیمی شهری در پاسخ دهی به احساس امنیت (نمونه موردی: محله ملک آباد شهر قزوین) - صفحه:791-808

  tick  ارزیابی و تحلیل رضایتمندی مدیران محلی از خدمات سازمان های محلی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان شیروان و چرداول - صفحه:771-789

  tick  ارزیابی و پهنه بندی لرزه ای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق Ahp و Topsis در محیط Arcgis - صفحه:697-717

  tick  تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) - صفحه:843-856

  tick  تحلیلی بر نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی - صفحه:825-841

  tick  تحلیلی بر چشم اندازهای نظری درباره جهانی شدن: نظریه مزیت ویژگی مکانی - صفحه:757-770

  tick  توسعه گردشگری زمستانی در مقاصد روستایی (مطالعه موردی: روستا های حاشیه پیست اسکی شمشک شمال تهران) - صفحه:889-903

  tick  رویکرد نومنطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعه فضایی ایران - صفحه:857-874

  tick  طراحی کمپ های تفریحی- گردشگری (مطالعه موردی: سیلوانا) - صفحه:719-730

  tick  فرصت ها و چالش های همگرایی منطقه ای در خلیج فارس - صفحه:731-755

  tick  نقش نهاد خیریه ای کمیته امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی (نمونه موردی: بخش کندوان، شهرستان میانه) - صفحه:875-887

  tick  پهنه بندی کاربری توسعه شهری با استفاده از منطق فازی (Fuzzy) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) مطالعه موردی: گرگان، گنبد و علی آباد - صفحه:809-823
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved