>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1391 - دوره:44 - شماره:82


  tick  ارزیابی طرح های هادی و نقش آن در توسعه ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) - صفحه:93-110

  tick  ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:65-78

  tick  اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم - صفحه:203-222

  tick  تحلیل طبقه‎بندی کیفیت زندگی شهری با روش Saw - صفحه:21-44

  tick  تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی (مطالعه‎ی موردی: محله‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) - صفحه:181-202

  tick  تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان - صفحه:1-20

  tick  تمایزات منطقه ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران - صفحه:129-146

  tick  توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحله ای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان) - صفحه:79-92

  tick  نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر - صفحه:147-168

  tick  نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن - صفحه:111-128

  tick  ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیت انرژی غرب - صفحه:45-64

  tick  ژئوپولیتیک و اهمیت ابعاد پنجم با مطالعه‎ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست‎ویکم - صفحه:169-180
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved