>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1390 - دوره:43 - شماره:75


  tick  ارزش گذاری اقتصادی تفرجگاه های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای : مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:1-16

  tick  اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی: مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان - صفحه:53-68

  tick  بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز - صفحه:113-132

  tick  بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت های درون شهری: مطالعه موردی: بافت قدیم خرم آباد - صفحه:17-36

  tick  تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزه نفوذ آن - صفحه:133-152

  tick  سنجش تاثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری: (مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر) - صفحه:52-37

  tick  موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان: مطالعه موردی: طرح خاورمیانه بزرگ - صفحه:87-112

  tick  نقش جغرافیا در شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران - صفحه:69-86
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved