>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران و محیط زیست   
سال:1393 - دوره:44 - شماره:4


  tick  ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های فولادی با شرایط متفاوت اتصال مهاربندهای ضربدری - صفحه:81-92

  tick  بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت شده در لایه زیراساس روسازی های راه - صفحه:1-11

  tick  بررسی آزمایشگاهی تغییرات ضریب دبی و افت انرژی در سرریز- دریچه استوانهای با حرکت قائم - صفحه:65-87

  tick  به سازی لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی معمولی - صفحه:93-98

  tick  شبیهسازی تغذیهگرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دو بعدی - صفحه:107-115

  tick  مدلسازی تراز آب زیرزمینی با بهره گیری از مدل هیبرید موجک- شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شریف آباد) - صفحه:51-63

  tick  مدلسازی پخش آلودگی هوا با استفاده از نرمافزار Iscst در اطراف شرکت پالایش نفت تبریز - صفحه:99-106

  tick  مطالعه عددی اثر آبشکن های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود) - صفحه:12-34

  tick  مطالعه عددی سه بعدی مدلهای ترکیبی شکل پایه و شکاف در کاهش تنشهای برشی آغاز کننده آبشستگی پیرامون پایه های پل - صفحه:39-50

  tick  مقایسه اثرات زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی - صفحه:25-38
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved